logo

Omgevingsmanagement

Disciplines

Werkvoorbereiding

Werkvoorbereiding zoals het maken van RAW bestekken en het verzorgen van technisch tekenwerk volgens de Nederlandse CAD standaard.

Advisering

ATAB civiele techniek B.V. is een adviesbureau dat samen met de opdrachtgever zoekt naar een hoogwaardig plan dat past binnen budgettaire grenzen.

Projectondersteuning

Met onze adviezen leveren wij een belangrijke bijdrage aan de leefomgeving van de toekomstige gebruikers.

Omgevingsmanagement

Wij managen en beheersen alle voor een project onzichtbare factoren.

Omgevingsmanagement

Ondersteuning bij mediation

Mediation is niets anders dan het oplossen van uw conflict onder begeleiding.

Als er een hoog oplopende onenigheid tijdens een project ontstaat, dan kan mediation oplossingen bieden. In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop, en wordt de gang naar de rechter voorkomen.

Bij mediation komt u samen met de wederpartij tot een oplossing. Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch 'gelijk' heeft, maar meer om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen.

Bij mediation kunt u denken aan geschillen over gevolgde aanbestedingsprocedures, meer- en minderwerk, interpretatie van het bestek en/of contractvoorwaarden of andere inhoudelijke discussies.

Na het voeren van individuele gesprekken en het inventariseren van de verschillende zwaarwegende belangen zullen wij met betrokken partners in groep sessies zoeken naar mogelijke oplossingen.

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement gaat om het managen van projecten in relatie tot de omgeving zodat ze binnen tijd en budget gerealiseerd kunnen worden. Hierbij is het van belang stakeholders op een effectieve manier te betrekken en gedurende het gehele werkproces betrokken te houden. Het voeren van de juiste procedures, en doorlopen van de juist processtappen is daarbij van essentieel belang.

Archeologie:

 • inventariseren of er gegevens zijn die wijzen op archeologisch interessante geschiedenis,
 • de onderzoekbehoefte bepalen,
 • het coördineren van onderzoeken
 • er voor zorgen dat resultaten in het project geborgd worden

Ecologie/Milieu:

 • inventariseren van bodemeigenschappen
 • het coördineren van de benodigde onderzoeken en eventueel saneringen
 • inventariseren van beschermde soorten en maatregelen zorgplicht
 • inventariseren van afspraken m.b.t. landschap en cultuurhistorie
 • afspraken maken en deze coördineren
 • bewaken van voortgang natuurcompensatie

Explosieven:

 • inventariseren van gegevens
 • bepalen onderzoekbehoefte
 • coördineren van onderzoek

Vergunningen:

 • inventariseren vergunning plichtige activiteiten
 • aanvragen omgevingsvergunning

Grondverwerving:

 • inventariseren noodzaak tot grondverwerving
 • bewaken en coördineren voortgang minnelijke aankoop
 • koninklijk besluit onteigening en onteigeningen

Kabels & Leidingen:

 • doen van een KLIC-melding
 • analyseren van knelpunten (ligging K&L confronteren met ontwerp)
 • overleggen verleggingen, verzoek tot aanpassen
 • verleggingen van K&L
 • afhandelen van administratieve en financiële zaken

Mobiliteitsmanagement:

 • het bewaken en coördineren van de voortgang van verkeers- en mobiliteitsmaatregelen

Communicatie:

 • bewaken en coördineren communicatiebehoefte i.s.m. opdrachtgever

Planvorming:

 • bewaking voortgang besluitvorming
 • bijhouden relevante wet- en regelgeving en de invloed hiervan op het project

Stakeholders:

 • inventariseren en analyseren van belangen en invloeden van stakeholders
 • overleggen en afstemmen klant eis specificaties(KES) en vertalen naar contracteisen

Vormgeving:

 • in samenwerking met ontwerper vormgeving in omgeving uitdragen (gedragen krijgen)
 • hierover afspraken maken

Raakvlakken:

 • bewaken raakvlakken met interne en externe organisaties
 • hierover afspraken maken en deze bewaken